Euroopa Parlament võttis vastu EL-i küberkaitse raporti

Euroopa Parlament võttis täna täiskogu istungil Strasbourgis vastu minu koostatud Euroopa Liidu küberkaitse raporti. Raport soovitab tihendada küberkaitsealast koostööd nii ELi liikmesriikide vahel kui ka NATO ja kolmandate samameelsete riikidega, koolitada enam küberkaitse eksperte ning korraldada ühisõppusi. Raport käsitleb ka kübervaldkonna õigusruumi. Seda toetas 476 saadikut ja vastu oli 151, erapooletuks jäi 36.

Heal juhul võib küberrünnak olla lihtsalt tüütu, kuid halvimal juhul võib edukas rünnak olla väga traagiliste tagajärgedega, nõudes ka inimelusid. Näiteks edukas küberrünnak tuumajaama, lennujuhtimiskeskuse või haigla vastu võib kaasa tuua hukkunuid.

Raport toob välja, et küberkaitsepoliitika ja märkimisväärne küberkaitsevõime peavad olema Euroopa kaitsekoostöö väljakujundamisel kesksed elemendid. Rahvusvaheline koostöö küberkaitses on möödapääsmatu, kuivõrd küberruum on piirideta. Ühelgi liikmesriigil ei ole võimalik üksi saavutada vajalikku haaret ja teadmisi, mis tagaks küberruumis ELi strateegilise sõltumatuse.

Lisaks koostöö tihendamisele Euroopas, rõhutab raport ka ELi ja NATO tihedama küberkaitsekoostöö vajalikkust. ELil ja NATO-l on oma ühiste väärtuste ja strateegiliste huvide kohaselt eriline vastutus ja võimekus lahendada suurenevaid küberjulgeoleku- ja küberkaitseprobleeme tõhusamalt ja tihedas koostöös, mis aitaks ka vältida dubleerimist. Oluline on, et EL ja NATO korraldaksid korrapäraseid strateegilise tasandi õppusi, kus osaleks mõlema organisatsiooni poliitiline tippjuhtkond. Selles osas on positiivseks näiteks Eestis toimunud õppus EU CYBRID 2017, mis oli esimene kord, kui NATO peasekretär osales ELi õppusel.

Raport rõhutab ka vajadust panustada senisest enam küberkaitseharidusse ja -koolitusse. ELis on puudu ca 150 000 küberkaitseeksperti. Raportis avaldatakse muuhulgas toetust programmi Military Erasmus ning teiste ühiste koolituste ja vahetusalgatuste suhtes, mille eesmärk on edendada liikmesriikide relvajõudude koostegutsemisvõimet.

Raport käsitleb ka küberruumile kohalduvaid rahvusvahelisi norme. Küberruumi suhtes kohaldatakse ja tuleks jõustada kehtivat rahvusvahelist õigust. Selles keelatakse jõuga ähvardada või jõudu tarvitada riigi poliitilise sõltumatuse vastu, sealhulgas küberoperatsioonid, mille eesmärk on häirida tehnilist taristut. ELil tuleks võtta endale küberruumi rahvusvahelisi norme käsitlevates käimasolevates ja tulevastes aruteludes ning nende normide rakendamises juhtroll.